شستشوی استخر باشوینده استخر

شوینده استخر           

از بین بردن آهک های قدیمی چسبیده به کف استخر